فلزی ذوزنقه ای جریان متقاطع STC

فلزی ذوزنقه ای جریان متقاطع STC

 برای ظرفیت های بالا مخصوصاً در مصارف صنعتی متوسط(مانند آب گردشی موتورخانه ها یا مبدلهای حرارتی کارخانجات شیمیایی و کوره ها) که سقوط بیشتر درجه حرارت آب مورد نظر باشد. طریقه ساده برج های مکعبی SC باعث افزایش جاگیری و قیمت برج می شود. در چنین مواقعی برج های ذوزنقه ای STC با ریزش قائم آب و وزش مختلط افقی و قائم هوا تعبیه شده است.(مشابه برج های 8600 مارلی)

pdf  فلزی ذوزنقه ای جریان متقاطع STC