فلزی مکعبی جریان متقاطع SC

فلزی مکعبی جریان متقاطع SC

برج های مکعبی متقاطع ساده مکعبی با برخورد عمود هوا و آب(cross flow) ساخته می شود.پروانه آن ها افقی بوده و در قسمت خروج هوا قرار دارد و بوسیله تسمه از یک موتور حفاظ دار که روی برج نصب شده است فرمان می گیرد. 

pdf فلزی مکعبی جریان متقاطع SC