مجتمع مس سرچشمه

   مجتمع اسيد سولفوريک مس سرچشمه
 • شامل اجرای عملیات تامین، نصب و راه اندازی یک دستگاه برج خنک کن بتنی
 • ظرفیت آب در گردش: m3/h4694
 • نوع پکینگ Film Fill
 • سال ساخت : 1386
 • مرحله ساخت:
 • تامین مواد و مصالح مورد نیاز
 • برآورد حجم مصالح خاص
 • تامین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تست تجهیزات
 • تامین مصالح و مواد کمکی مورد نیاز ساخت و مواد تست
 • اجرای عملیات ساخت
 • انجام تست ها و آزمایشات مورد نیاز
 • اجرای عملیات مونتاژ تجهیزات
 • اجرای عملیات رنگ آمیزی تجهیزات
 • تامین قطعات یدکی
 • مرحله حمل:
 • انجام اقدامات دمونتاژ و عملیات مورد نیاز قبل از حمل
 • انجام بارگیری و حمل قطعات و تجهیزات
 • مرحله نصب:
 • تامین تجهیزات، مصالح و نیروی انسانی مورد نیاز در سایت، جهت عملیات مونتاژ مجدد
 • انجام عملیات نصب
 • انجام عملیات آسترسازی

1
2
3
4
5